Loading...

ASSOCIACIÓ DE TRASPLANTATS I DONANTS D'ANDORRA

+376 373037

Donació

Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ

 

GENERALITATS

Article 1. Denominació

Amb la denominació Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra, abreujadament ATIDA, es constitueix una associació sense ànim de lucre.

Article 2. Domicili social

L’associació té el domicili social al Principat d’Andorra, al Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 2n Pis, parròquia d’Andorra la Vella.

L’associació pot traslladar la seu social per acord de l’Assemblea General.

Article 3. Objecte social

L’associació té per objecte:

 1. Informar, orientar i recolzar dintre de les seves limitacions a persones trasplantades o en procés de trasplantament, així com a donants i familiars
 2. Conscienciar i crear una opinió favorable sobre els trasplantaments en la societat andorrana.
 3. Col·laborar amb totes aquelles entitats públiques o privades i mantenir relació i contacte amb les institucions per tal de potenciar i facilitar el trasplantament.

L’associació pot dur a terme activitats econòmiques sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els associats.

L’associació pot dur a terme totes les activitats lícites adequades a l’objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d’acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament.

 

Article 4. Durada

L’associació es constitueix per una durada  il·limitada de temps.

Article 5. Legislació aplicable

L’associació té personalitat i capacitat jurídica pròpies i es basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei qualificada d’associacions del 29 de desembre de 2000; pel Reglament del Registre d’Associacions de l’1 d’agost de 2001, aprovat per Decret l’1 d’agost de 2001; per aquests Estatuts i pels acords adoptats vàlidament pels seus òrgans.

ELS SOCIS

Article 6. Condicions d’admissió dels socis

Tota persona jurídica o física (major d’edat, sense distinció de sexe, raça, culte o nacionalitat), que resideixi al Principat d’Andorra o a l’estranger, pot adquirir la condició de soci mitjançant la inscripció a l’Associació i el pagament de la quota corresponent.

Les sol·licituds d’admissió s’hauran d’adreçar per la via que la junta directiva estableixi en cada moment.

La condició de soci comportarà la plena adhesió als presents estatuts amb totes les obligacions i drets que se’n derivin, així com l’acceptació i conformitat amb els acords presos pels òrgans directius de l’entitat, sempre i quan hagin estat presos vàlidament i en acord a l’establert pels presents estatuts i per la legislació aplicable en cada moment.

 

3. Els socis es classifiquen en diverses classes:

 1. Els socis numeraris:  que estan al corrent del pagament de la quota de soci i gaudeixen de tots els drets i deures que estableixen aquests estatuts.
 2. Membres honoraris: aquelles persones o institucions que, a criteri de l’Assemblea general prèvia proposta de la Junta Directiva, reben aquesta distinció per motiu de la seva activitat a favor de l’Associació, sense dret a vot ni obligació de satisfer les quotes de l’associació.
 3. Membres assessors: professionals experts en diferents àrees que assessoren la junta directiva de manera altruista  i solidaria de forma puntual o continuada. Aquests no tindran dret de vot ni obligació de satisfer les quotes de l’associació.
 4. Membres col·laboradors o voluntaris: persones o entitats que, de manera altruista  i solidaria, col·laboren amb l’entitat de forma puntual o continuada. Aquests no tindran dret de vot ni obligació de satisfer les quotes de l’associació.

 

Article 7. Causes de baixa dels socis

 

Els membres tenen dret a separar-se de l’associació i no poden ser obligats a romandre-hi en contra de la seva voluntat.

En qualsevol cas, la condició de membre es perd en els casos següents:

 1. Per defunció.
 2. Per incompliment greu dels estatuts.
 3. Per baixa voluntària.
 4. Per sanció disciplinària. L’Assemblea General, d’acord amb el procediment establert en el títol corresponent dels presents estatuts, pot separar de l’associació els afiliats que incompleixin greument les seves obligacions o que s’extralimitin greument en l’exercici dels seus drets i els que incompleixin qualsevol de les obligacions establertes en els presents estatuts.

 Si un soci que ha estat expulsat sol·licita l’adhesió novament, la Junta Directiva pot refusar la nova inscripció.

La pèrdua de la qualitat de soci comporta el cessament en totes les activitats de l’Associació i del gaudiment de drets que com a soci pertoquin. Tanmateix, en el cas de la pèrdua de la condició de soci, aquest no té dret a la devolució de la quota abonada.

 

Article 8. Règim jurídic

 

I. Drets dels socis

Els membres de l’associació tenen dret a:

 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de les assemblees generals.

2. Elegir i/o ser elegit pels càrrecs de la Junta Directiva i votar en la resta d’òrgans de l’associació de què formin part.

3.  Ser informats de les activitats de l’associació.

4. Ser informats del funcionament de l’associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de govern, de l’estat de comptes i de les relacions de l’associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol·licitant la informació corresponent a la Junta Directiva o als altres òrgans estatutaris de govern i, si escau, fent preguntes a les assemblees generals.

5. Separar-se de l’associació. Si la persona que se separa consta al Registre com a membre fundador, pot sol·licitar al Registre l’anotació de la seva separació.

6. Els socis que hagin fet constar a l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a aquesta Llei o als Estatuts de l’associació, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’associació, en el termini dels trenta dies següents d’haver-lo aprovat.

7. Els socis que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.

8. Els socis que no es troben al corrent de pagament de la quota no gaudeixen de cap dret.

 

II. Deures dels socis

 

Els membres de l’associació tenen els deures següents:

1. Ser lleials als objectius i a les finalitats de l’associació i actuar per assolir-los.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació, amb el pagament anual de la quota de soci.

3. Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació.

 

Article 9. Règim disciplinari

 

1. Els incompliments per part dels membres de l’Assemblea vers els Estatuts i els deures que els imposin, i les actuacions contràries a dret poden ser qualificats com a infraccions lleus, greus o molt greus.

 

I. Infraccions

Són infraccions lleus:

 1.  Ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o en el bon nom de l’associació.
 2.  Que els membres de la Junta Directiva no assisteixin  a les reunions sense cap causa justificada.
 3. En general, l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts, sempre que no provoqui un perjudici per a l’associació o per als associats o que la infracció no hagi estat qualificada de greu o molt greu.

Són infraccions greus:

 1. No respectar o incomplir de forma deliberada els acords adoptats vàlidament pels òrgans de l’associació.
 2. Provocar, per acció o per omissió, perjudicis greus en el patrimoni o en el bon nom de l’associació.
 3. No abonar qualsevol derrama o quota extraordinària acordada vàlidament per l’òrgan competent en el moment en què es requereixi.
 4. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts si provoca un perjudici per a l’associació o per a qualsevol dels associats, excepte si la infracció ha estat qualificada de lleu o molt greu.

Són infraccions molt greus:

 1. Posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt greus en el patrimoni o en el bon nom de l’associació.
 2. Actuar en l’exercici de l’activitat professional de forma deslleial envers l’associació o qualsevol dels seus membres.
 3. La reincidència en dues infraccions lleus pot comportar que l’òrgan competent qualifiqui de greu el fet infractor.

 

II. Sancions

1. D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar-se als membres de l’associació per les infraccions comeses són les següents:

            a. Per infraccions lleus: avís, amonestació.

b. Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de l’associació per un termini de 6 mesos.

c. Per infraccions molt greus: baixa definitiva de la condició de membre de l’associació.

 

2. L’avís o amonestació consisteix en un escrit dirigit a la persona per informar-lo dels punts que ha infringit i per demanar-li que corregeixi un comportament no adequat i que no hi reincideixi.

3. L’aplicació i la duració de la baixa temporal es fixaran d’acord amb la gravetat de la infracció, i comportarà la suspensió temporal de l’exercici dels drets i deures com a membre de l’Associació i també de l’exercici dels càrrecs que hi pogués complir.

4. La baixa definitiva de la condició de membre de l’Associació només es pot aplicar en el cas que se l’hagi sancionat prèviament amb un mínim de dues baixes temporals.

 

III. Procediment sancionador

 

1. L’òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el formen tres membres de la Junta Directiva escollits per la mateixa Junta Directiva.

2. La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per l’òrgan instructor o a instància de qualsevol membre de l’associació.

3. Quan s’incoï un expedient sancionador, s’ha de comunicar mitjançant una carta certificada amb avís de recepció al soci de l’associació subjecte de l’expedient, per informar-lo de les presumptes infraccions que hagi pogut cometre i de les sancions que comporten.

Tanmateix, se li ha de concedir un termini no inferior a 15 dies perquè pugui ser escoltat i perquè proposi les al·legacions que consideri pertinents.

4. El presumpte infractor ha de manifestar les al·legacions per escrit i adreçar-les a la Junta Directiva de l’associació mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i dins del termini establert, que no pot ser inferior a set dies.

5. Quan la Junta Directiva rebi les al·legacions, les ha de trametre a l’òrgan instructor el qual, en un termini mínim de 15 dies i un màxim d’un mes des de la data de recepció de l’escrit d’al·legacions, ha de decidir si arxiva definitivament l’expedient sancionador o si, en cas contrari, les actuacions s’eleven a proposta de resolució o sanció.

6. La decisió de l’òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, s’ha de notificar per carta certificada amb avís de recepció al soci subjecte de l’expedient en el termini màxim d’una setmana.

7. La proposta de sanció ha de ser motivada i ha de contenir com a mínim els aspectes següents:

 

 1. Els fets objecte de l’expedient sancionador.
 2. El tipus d’infracció que comporten els fets esmentats.
 3. El responsable o l’autor de la infracció o de les infraccions.
 4. La sanció que l’òrgan instructor proposa per al responsable o per a l’autor de la infracció o de les infraccions.

 

8. Quan s’hagi establert la proposta de sanció i s’hagi notificat al soci subjecte de l’expedient sancionador, s’ha de convocar l’Assemblea General  que per majoria simple ha de decidir sobre la procedència o la improcedència de la sanció proposada i, en conseqüència, si s’ha de sancionar.

9. La resolució de l’expedient sancionador s’ha de notificar a la persona interessada mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim d’una setmana des que l’Assemblea General ha pres l’acord corresponent.

10. Sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin, el soci sancionat té dret a recórrer la sanció que se li ha imposat davant de la Junta Directiva de l’associació mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució de l’expedient sancionador.

La interposició del  recurs esmentat  suspèn l’eficàcia de la sanció imposada fins a la data de la resolució.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat el  recurs esmentat  davant de la Junta Directiva, la sanció esdevé ferma i definitiva.

11. Després de rebre l’escrit de recurs, la Junta Directiva l’ha de traslladar a l’òrgan d’apel·lació, el qual el componen tres membres de la Junta Directiva que no han format part de l’òrgan instructor de l’expedient sancionador.

12. L’òrgan d’apel·lació ha de notificar la resolució del recurs a la persona interessada mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució del recurs.

13. Els terminis computen per dies hàbils.

14. Tots els recursos proposats ho són sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.

 

ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

 

Article 10. L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i en formen part tots els socis.

I. Competències

L’Assemblea General té les funcions següents:

1. La modificació dels Estatuts requereix de l’aprovació de les dues terceres parts dels assistents i representats.

2. L’elecció de la Junta Directiva.

3. El cessament de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres per majoria simple dels assistents i representats.

4. L’aprovació del pressupost anual, que ha de contenir l’expressió de les quotes o les aportacions exigibles als socis, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anterior.

5. La incorporació de l’associació a una altra associació o a una unió d’associacions, així com la creació d’una altra associació.

6. La separació definitiva de l’associació dels seus membres després de l’expedient disciplinari corresponent.

7. La dissolució de l’associació.

 

II. Sessions

L’Assemblea General s’ha de reunir un mínim d’un cop l’any en sessió ordinària.

La Junta Directiva o una desena part dels socis poden convocar una sessió extraordinària de l’Assemblea General. En el cas que la convocatòria sigui a instància dels socis, han d’adreçar la sol·licitud a la Junta Directiva, que ha de fer efectiva la convocatòria en un termini màxim de vint dies.

 

III. Quòrum

 1. Per tal que l’Assemblea General Ordinària quedi vàlidament constituïda en primera convocatòria, cal que hi assisteixin o que hi siguin representats la tercera part dels membres de dret. En segona convocatòria, l’Assemblea General Ordinària queda vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre de socis que hi assisteixi.
 2. Per tal que l’Assemblea General Extraordinària quedi vàlidament constituïda en primera convocatòria, cal que hi assisteixin o que hi siguin representats la tercera part dels membres de dret. En segona i ulteriors convocatòries queda vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre de socis que hi assisteixi.

 

 

IV. Convocatòria

La Junta Directiva ha de convocar les sessions ordinàries de l’Assemblea General amb una antelació de 15 dies natural, i ha d’indicar l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió.

Una desena part dels membres de dret de l’Assemblea General pot demanar a la Junta Directiva d’incloure noves qüestions a l’ordre del dia quan ho faci amb una antelació mínima de 10 dies abans de la reunió. La Junta Directiva ha d’incloure a l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres.

 

V. Acords

Els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria simple dels assistents i dels representats, llevat per a les matèries en què els Estatuts o la legislació ho disposin altrament.

Els acords de l’Assemblea General es fan constar per escrit en una acta que ha de firmar el secretari amb el vistiplau del president. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir una còpia, total o parcial, de les actes de les reunions de l’Assemblea General. El secretari ha de certificar aquestes còpies.

Els membres de dret de l’Assemblea poden delegar el seu vot en un altre membre de l’associació que els representi.

Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot de membres absents han de fer constar aquesta circumstància a l’inici de la sessió.

Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti a l’acta.

Les votacions seran habitualment orals o a mà alçada, llevat que la mateixa Assemblea acordi que siguin escrites i secretes.

 

Article 11. La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’associació, que la representa en les relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en un judici.

 

I. Funcions

La Junta Directiva té les funcions següents:

1. Designar un secretari.

2. Fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General.

3. Qualsevol altra funció que als Estatuts no s’hagi atribuït a cap òrgan.

 

II. Composició i estructura

La Junta Directiva està formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i dos vocal.

 

1. El president:

a) Representa l’associació.

b) Convoca i presideix les reunions de la Junta Directiva i en fixa l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió.

c) Totes les que li assignin aquests Estatuts i que no estiguin atribuïdes per la legislació vigent, de manera imperativa, a altres òrgans de l’associació.

2. El secretari

a) El secretari, juntament amb el president, signa el llibre de registre de socis, el llibre d’actes, els llibres de comptabilitat que corresponguin a les activitats de l’associació i el llibre inventari dels béns.

            b) Certifica tota la documentació de l’associació.

c) Aixeca les actes de les reunions.

d) Emet diligències.

3. El tresorer s’encarrega de gestionar els comptes de l’entitat i altres tasques que li siguin designades pel president o el secretari.

 

III. Mandat dels membres de la Junta Directiva

 

 1. Procediment de designació dels membres

L’Assemblea General elegeix i cessa lliurement i per sufragi els membres de la Junta Directiva per majoria simple.

Per ser elegit cal estar al corrent dels pagaments de les quotes.

Les candidatures es presenten a la Junta Directiva com a mínim deu dies naturals abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, amb tants noms com membres de la Junta Directiva s’han de cobrir, signades pels propis candidats.

Totes les candidatures reben el mateix tracte per part de la Junta Directiva que convoca i gestiona el procés electoral. En especial, cal assegurar-los l’accés als membres de l’associació pel mateix procediment durant el període electoral.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es realitza en Assemblea General Ordinària. El vot és secret i les candidatures són llistes tancades. En el cas que només hi hagi una candidatura, els socis presents a l’Assemblea General Ordinària poden acordar realitzar el vot a mà alçada.

El nomenament i dels membres de la Junta Directiva s’han de comunicar al Registre d’Associacions perquè s’hi inscriguin.

 

 1. Durada dels càrrecs:

Els càrrecs de l’associació tenen una durada de 2 anys.

 

III. Acords

 

Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria simple dels membres assistents a la reunió. El vot del president és diriment en cas d’empat.

Tots els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar per escrit en una acta que ha de signar el secretari amb el vistiplau del president. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir una còpia, total o parcial, de les actes de les reunions de la Junta Directiva. El secretari ha de certificar aquestes còpies.

Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, a la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti a l’acta.

 

IV. Convocatòria

 

El president convoca la Junta Directiva amb una antelació de 3 dies i ha de fixar l’ordre del dia, el lloc, el dia i l’hora de la reunió.

Un terç dels membres de la Junta poden sol·licitar-ne la convocatòria al president, que l’ha de fer efectiva en el termini de 7 dies.

Un terç dels membres de la Junta Directiva poden sol·licitar la inclusió d’una qüestió a l’ordre del dia amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.

 

V. Quòrum

La Junta Directiva queda vàlidament constituïda amb l’assistència de les la meitat més un parts dels membres. La Junta també queda vàlidament constituïda sense convocatòria prèvia si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.

En cas que no s’assoleixi el quòrum indicat en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per elegir una nova Junta Directiva.

 

VI. Responsabilitat

Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’associació, dels socis i de tercers per les actuacions que facin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts i pels danys i pels perjudicis causats amb dol o negligència.

La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte a les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més membres de manera individual i exclusiva.

 

 

ALTRES

 

Article12. Impugnació d’acords

 

Els socis que hagin fet constar a l’acta de la reunió de l’Assemblea General o de la Junta Directiva el vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o a aquests Estatuts, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’associació, en el termini dels trenta dies següents al dia que s’ha adoptat l’acord.

Els socis que hagin impugnat un acord poden sol·licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.

L’Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i dels representats, que una determinada controvèrsia se sotmeti a arbitratge.

 

Article 13. Procediment de reforma dels Estatuts

 

La modificació total o parcial dels presents Estatuts requereix l’acord de dos terceres parts dels assistents i dels representats a l’assemblea general ordinària o bé en assemblea general extraordinària reunida a tal efecte.

No obstant això, la modificació de la seu social de l’entitat es pot aprovar per majoria simple.

 

Article 14. Règim econòmic i patrimonial

 

Constitueixen els recursos de l’associació les quotes i, si escau, les derrames que han de fer efectives tots els socis i que fixa l’Assemblea General, i també les quantitats recaptades per serveis especials, pels productes i les rendes dels béns i per les donacions, les subvencions i les aportacions que rebi, i qualsevol altre recurs que pogués obtenir d’acord amb la normativa vigent.

Tots els recursos de l’entitat estan destinats al sosteniment de les finalitats i dels serveis que ha de prestar als socis.

El patrimoni de l’associació està format per tots els béns i els drets que posseeixi en el moment en què es constitueixi i els que adquireixi en el futur.

Els llibres d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat, que poden consultar tots els socis, els ha de diligenciar el Registre d’Associacions i els han de firmar el president i el secretari.

 

Article 15. Dissolució de l’associació

 

L’associació es dissol:

1. Per acord de l’Assemblea General.

2. Per quedar un nombre inferior a tres associats. En aquest cas, el president de l’associació ha de portar al Registre d’Associacions el llibre de socis actualitzat per certificar, sota la seva responsabilitat, la correspondència amb la realitat.

3. Per sentència judicial ferma, en els termes previstos al Codi penal.

4. Per expiració del termini fixat als Estatuts, exhauriment de l’objecte social o impossibilitat de dur a terme la finalitat per a la qual es va constituir.

 

En el cas de l’apartat 4 i següents d’aquest article, l’Assemblea General ha d’acordar la dissolució de l’associació. En cas que no es convoqui segons el que estableixen aquests Estatuts, una desena part dels socis pot instar la Junta Directiva a convocar-la, la qual ho ha de fer en el termini de 30 dies. L’Assemblea General s’ha de pronunciar expressament sobre la qüestió de la dissolució.

 

Article 16. Liquidació

 

Una vegada s’ha adoptat l’acord o la resolució de dissolució, la Junta Directiva o les persones designades per l’Assemblea o per l’autoritat judicial s’han de constituir en liquidadors de l’associació.

L’administració de l’associació correspon als liquidadors a partir del moment en què es nomenin.

Amb la finalitat de liquidar l’associació els liquidadors han de:

 

1. Cobrar els crèdits pendents.

2. Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi liquidat.

3. Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.

4. Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als Estatuts, i en cap cas poden autoritzar-ne el repartiment entre els socis ni cedir-lo a persones o entitats amb afany de lucre.

5. Sol·licitar al Registre d’Associacions la cancel·lació de l’associació.

6. Dur a terme les operacions de liquidació necessàries per a la dissolució de l’associació.

 

 • Connecteu-vos al nostre  i participa ! ;)